Историја школе

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Po príchode na Dolnú zem do Vojvodiny, predkovia dnešných Petrovčanov boli zaťažení početnými problémami a starosťami. I napriek tomu, dávali dôraz na gramotnosť svojich detí a zmohli sily, aby hned’ po príchode na tieto priestory už roku 1745 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom.

Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti má zvlášť petrovský evanjelický kaplan Štefan Homola, ktorý roku 1845 založil tzv. Nedelnú školu, prvú tohto druhu na území celej Dolnej Panonie. V nej získávali nielen základy gramotnosti, ale i vedomosti z rôznych oblastí života vo večerných hodinách, alebo v nedeľu poobede aj dospelí, predovšetkým poľnohospodári, remeselníci, ženy a iní.

Od 1. septembra roku 1958 škola je osemročná a dostala meno podľa bývalého učiteľa, spisovateľa, publicistu, vlastenca a veľkého humanistu. Jeho nesebeckú, obetavú prácu nemožno zabudnúť a preto na znak úcty a vďačnosti Jánovi Čajakovi st. a jeho práci vďační Petrovčania dali meno svojej základnej škole.

27. novembra roku 1979 sa začala výstavba novej školskej budovy, ktorá bola slávnostne otvorená 26.júna roku 1983. Výučba je kabinetová a prebieha v dvoch zmenách. Škola má rozlohu 3878 m2. Vybavená je súčasným nábytkom a učebnými pomôckami, čo umožňuje výučbu na vyššej úrovni. Škola má kabinet pre informatiku, knižnicu pozostávajúcu z výše 15500 knih, žiacku kuchyňu, telocvičnu, letnú učebňu, športové terény a rozsiahly park veľkosti 4 ha.

Na škole pracuje velký počet zaujímavých krúžkov a často sa organizujú rozmanité voľné aktivity. Žiaci sa zoskupujú aj do organizácií ako sú Organizácia Detského zväzu, Žiacky parlament a Dorast červeného kríža.

V roku 2002 škola dostala najvyššie vojvodinské uznanie — cenu Dr. Đorđa Natoševića. Medzi prvými zo 40 škôl v Srbsku škola brala účast v priekopníckom projekte Školský rozvojový plán.

Žiaci a učitelia našej školy dosahujú pozoruhodné výsledky v rôznych oblastiach a úspešne reprezentujú školu ako v krajine, tak i v zahraničí. Už dvakrát na republikovej súťaži z informatiky žiaci obsadili druhé miesto a pravidelne sa umiestňujú na prvých miestach na republikových súťaženiach zo slovenského jazyka, srbského jazyka ako nematerinský jazyk, na recitačných súťaženiach.

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú a pritom aj získavajú prvé ceny na medzinárodných súťaženiach z výtvarnej výchovy Ex libris v Hlohovci na Slovensku, na celoslovenskej literárnej súťaži a na celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov PRO SLAVIS náš časopis Okienko získal prvé miesto v kategórii školských časopisov pre žiakov základných škôl v zahraničí a velké úspechy zaznamenáva aj školský chór.

V školskom roku 1998/1999 v škole prvýkrát bol zorganizovaný detský výtvarnícky tábor Makovická, na ktorom sa okrem žiakov zúčastňujú akademickí maliari, výtvarní pedagógovia a insitní maliari , ktorých obrazy ozdobujú steny školských priestorov.
Od založenia MIS (Multiinterdisciplinárna škola) a Asociácie slovenských pedagógov naši učitelia sa aktívne zúčastňujú v ich práci. Zároveň naša škola je aj detašovaným pracoviskom Učiteľskej fakulty v Sombore, na ktorom študujú budúci slovenskí učitelia na základných školách.

Škola úspešne spolupracuje s Maticou slovenskou, Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Republike Srbsko ako aj s Metodickým centrom Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici v Slovenskej republike, kde naši učitelia každoročne chodia na odborné zdokonaľovanie.

Z Čajakovej školy vyrástlo a vyrastá množstvo žiactva, medzi nimi budúci učenci, spisovatelia, lekári, inžinieri, umelci, ktorí sú zárukou, že Slováci vo Vojvodine majú do ďalších čias zabezpečenú svoju národnú budúcnosť.