Кућни ред

На основу Кућног реда Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу број 210 од 19.05.2008. године и Одлуке о измени допуни Кућног реда Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу донете на седници школског одбора дана 15. септембра 2016. године,  Школски одбор истог дана доноси

КУЋНИ РЕД

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН ЧАЈАК“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ
/ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ/

I. Основне одредбе

Члан 1.

 Кућни ред Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу (у даљем тексту: школа) уређује правила понашања запослених и ученика школе (у даљем тексту: кућни ред).

Члан 2.

 Применом кућног реда обезбеђује се несметан рад, повећана безбедност ученика, очување имовине школе и ученика и општа и радна дисциплина, чиме се доприноси бољем успеху ученика и угледу школе.

Члан 3.

У школи је забрањена примена насиља било које врсте.
Запосленима и ученицима школе забрањене су активности којима се врши дискриминација других лица по основу расне, националне, полне, верске и социјалне припадности.
У школи је забрањено политичко деловање и страначко организовање.
У школи је забрањено деловање и рад секти.
У школу и школско двориште је забрањено уношење оружја, експлозивних направа, предмета намењених за физичко угрожавање других и опасних супстанци.

Члан 4.

 Запослени и ученици школе су у обавези да се придржавају правила утврђених овим кућним редом, у школи, приликом јавних наступа и у свакој другој прилици.
Родитељи или старатељи ученика (у даљем тексту: родитељи) су дужни да се у комуникацији са ученицима и запосленима у школи понашају у складу са овим кућним редом.

Члан 5.

 Запослени, ученици, њихови родитељи и друга лица дужни су да се понашају пре свега на начин и у складу са Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, за време оставаривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

 

II. Права детета и ученика,
Дужност и одговорност ученика

Члан 6.

 Запослени у школи, у оквиру својих радних обавеза, дужни су да обезбеђују остваривање права детета и ученика утврђених законом.

Члан 7.

Директор школе је у обавези да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог кућног реда обезбеди техничке и организационе услове за

  • остваривање права из члана 6. овог кућног реда;
  • неометану могућност ученицима, родитељима и запосленима у школи да стављају примедбе на рад школе и запослених и
  • тачно, благовремено и целовито информисање родитеља и ученика о њиховим правима и обавезама.

Стручни сарадници у оквиру својих послова врше анализу стављених примедби, предузимају мере из своје надлежности и о учињеном обавештавају директора.

Члан 8.

 Осим на начин описан у члану 7. овог кућног реда, ако сматра да му је неко право ускраћено или угрожено, ученик, односно његов родитељ, може затражити заштиту тог права подношењем захтева директору школе у складу са законом.

Члан 9.

 Дужности ученика, теже и лакше повреде обавеза ученика, поступак за утврђивање одговорности ученика и материјална одговорност ученика утврђене су законом и статутом школе.

Члан 10.

 Ученик је дужан да одржава своју личну хигијену и води бригу о свом изгледу. У школи и на другим местима где се изводи образовно-васпитни рад у обавези је да буде чист, уредно и пристојно обучен.
Ученицима је забрањена употреба шминке и лакирање ноктију.
Ученицима се забрањује долазак у школу или на друге школске активности у изразито кратким сукњама или хаљинама и гардероби у којој су откривена рамена, леђа, трбух или груди.
Ученицима се забрањује долазак у школу или на друге школске активности у мајицама или кошуљама без рукава или у којима су ученику откривена леђа или стомак.
Уколико је ученик неуредан, или неприкладно обучен, предметни наставник ће га опоменути, обавестити одељенског старешину, а одељенски старешина родитеље.

Члан 11.

 Ученици су у обавези да у школу долазе 10 минута пре почетка наставе и у зграду улазе у реду и тишини, под контролом дежурног наставника. При уласку у зграду ученик користи отирач за обућу.
Ученици који у школу долазе бициклом остављају га на одређеном месту у дворишту, обезбеђују га од крађе и не могу га користити за време одмора између часова. Није дозвољено остављање бицикла испред главног улаза у школску зграду и наслањати га на школску ограду. За нестанак бицикла школа не одговара.
Ученици у учионицу, кабинет, радионицу или други простор где се изводи образовно-васпитни рад улазе тек по одобрењу наставника или сарадника у настави у реду и тишини и седају на своја места.
Ученик устајањем поздравља наставника и одрасле када улазе у учионицу и излазе из ње.
Током часа ученик је дужан да пажљиво прати наставу, не шапуће, понаша се по упутствима наставника, за реч се јавља искључиво подизањем једне руке и може да говори тек ако му то наставник одобри.
Ученику је забрањено да на било који начин омета наставни час и друге школске активности. Ако и после опомене наставника ученик настави да омета час, наставник о томе писмено обавештава одељенског старешину или директора школе, ради покретања поступка за утврђивање одговорности због повреде обавезе ученика.
Ученику је на часу и на другим школским активностима строго забрањено коришћење техничких и електронских направа као што су мобилни телефон, видео камера, диктафон, фотографски апарат, вокмен и слично. При уласку у учионицу искЉучену наведену направу ученик је дужан да стави у кутију, која се налази на столу наставника. По завршетку часа ученик свој електронски уређај узима у присуству наставника.

Члан 12.

  Ученицима је забрањено да у школу доносе накит, личне предмете, техничку и електронску опрему и друге ствари велике вредности, осим ако је то договорено са наставником. Ако ученик донесе у школу наведене предмете без договора са наставником, школа не сноси одговорност за нестанак или оштећење предмета.

Члан 13.

  Ученик не може да напусти час или другу школску активност без дозволе предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност.

Члан 14.

  Ученик се обраћа наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у школи са ви, уз пуно уважавање и поштовање. Током разговора не држи руке у џеповима.
Ученик је дужан да се поздрави приликом сусрета са наставницима и другим одраслим лицима у школи.

Члан 15.

 По завршетку наставног часа или друге школске активности, ученици напуштају учионицу у миру и у тишини тек када им то одобри присутни наставник. Приликом изласка из учионице, уколико следећи час имају у другој учионици или простору, ученици носе са собом своје ствари, а учионицу или други простор остављају у уредном стању.
Ако је у питању мали одмор између два часа, ученици ће пред учионицом у којој имају следећи час, сачекати наставника у миру и тишини.
Ако је у питању одмор између два часа чије трајање дозвољава излазак из зграде школе (10 и више минута), ученици одлажу своје ствари испред учионице у којој ће имати час и у миру и тишини у пратњи наставника излазе из зграде у школско двориште.
За време одмора ученицима је забрањено да напуштају школско двориште.
У случају лошег времена, ученици за време одмора остају у великом холу. Забрањено им је ваљање по поду, клизање, трчање у згради школе и друго непримерено понашање.

Члан 16.

  Примање ужине врши се у трпезарији школе, према унапред утврђеном распореду по групама односно одељењима уз присуство дежурног наставника и ученика. Забрањено је уношење ужине у хол школе. Уколико ученик понесе ужину од куће обавезан је да ужина у трпезарији школе са својим одељењем.

Члан 17.

  Нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама школе ученици су дужни да одмах предају дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу.
Нађене ствари се чувају на за то одређеном месту у школи, а запослени кога одреди директор школе дужан је да их покаже ученику, родитељу или старатељу, запосленом или другом лицу које ствар тражи. Уколико се констатује да је нађена ствар власништво тог лица, задужени запослени му је предаје, уз прибелешку у посебној свесци о ствари и власнику. Ако је власник лице које није ученик, родитељ или запослени у школи, задужени запослени уписује осим имена и презимена власника, број личне карте, адресу становања и јединствени матични број грађана.

Члан 18.

  За време боравка у школском дворишту ученици су дужни да не бацају смеће ван корпи за отпатке, да својим понашањем не угрожавају једни друге, имовину и ствари ученика или имовину школе и других лица и да се понашају на такав начин да не врше лакше или теже повреде обавезе ученика.
По завршетку наставе и осталих дневних обавеза у школи, ученици не могу да се без разлога задржавају у школској згради или дворишту.

Члан 19.

  Обавеза сваког наставника, стручног сарадника и васпитача у школи је да одмах, када уочи, удаљи из учионице или другог места где се одвија образовно-васпитни рад, ученика који је под дејством алкохола или других опојних средстава и спроведе га у канцеларију стручних сарадника или секретара школе, који су дужни одмах да обавесте родитеље ученика како би га преузели и да о томе сачине службену белешку ради покретања дисциплинског поступка против ученика. Ако је ученик у таквом стању да му прети опасност по здраље или живот, стручни сарадник или секретар ће претходно назвати хитну помоћ ради указивања медицинске помоћи ученику.
Поступак из 1. става овог члана дужан је да спроведе свако запослено лице у школи, ако уочи ученика у наведеном стању у школском дворишту или близини школе.
Уколико се ученик противи спровођењу из 1. и 2. става овог члана, запослени ће хитно о томе обавестити секретара школе или дежурног наставника, ради предузимања мере удаљавања ученика из учионице или другог радног простора, евентуалног указивања медицинске помоћи и хитног обавештавања родитеља.

 

III. Обавезе и дужности родитеља

 Члан 20.

  Ученик или његов родитељ дужан је да најкасније у року од осам дана од дана изостанка, односно од задњег дана изостанка, ако изостанак траје два или више узастопних дана, оправда изостанак са наставе и других облика образовно-васпитног рада.
У случају неоправданог кашњења у извршењу обавезе из става 1. овог члана, изостанак са наставе и другог облика образовно-васпитног рада сматра се неоправданим.
Неоправдано кашњење ученика на час краће од 10 минута, предметни наставник уписује у напомену, а дуже од тога у рубрику за изостанке са часа.

Члан 21.

  Родитељ ученика је у обавези да се редовно информише о понашању и постигнутом успеху ученика, присуствује родитељским састанцима и да сарађује са предметним наставницима, одељенским старешином и стручном службом школе.
Услове за испуњавање обавеза из става 1. овог члана обезбеђује школа на такав начин што утврђује распоред пријема родитеља од стране наставника, одељенског старешине и стручне службе и о томе обавештава родитеље у складу са законом и статутом школе.

Члан 22.

  У циљу примене мера за постизање бољег успеха ученика у учењу и владању, родитељ је дужан да даје тачне и истините податке о социјалном, материјалном и породичном стању ученика и омогући увид у ово одељенском старешини и стручној служби школе.
Ради остваривања својих законом загарантованих права на школовање ученика, родитељ је дужан да школи да тачне, предизне и истините информације које школа службено тражи у вршењу своје делатности.
Обавеза родитеља је да школи да тачне и истините податке о здравственом стању свог детета.

Члан 23.

  Ако родитељ ускрати или да лажне податке из члана 22. овог кућног реда, стручна служба школе обавештава надлежни орган за бригу о деци ради утврђивања стварног стања и предузимања евентуалних мера у циљу заштите интереса и права детета и ученика.

Члан 24.

  Ако стручна служба школе у сарадњи са одељенским старешином оцени да су ученику од стране родитеља ускраћена права детета која се остварују у породици обавестиће о томе центар за социјални рад.
Ако одељенски старешина или други наставник или запослени у школи дође до сазнања да се над учеником врши насиље у породици или у средини у којој живи, дужан је да одмах о својим сазнањима обавести стручну службу школе, а она центар за социјални рад и надлежну службу полиције.

 

IV. Понашање наставника и других запослених

 Члан 25.

  У комуникацији са ученицима, родитељима, другим запосленима и другим лицима, запослени у школи мора да се понаша уз пуно уважавање и поштовање личности, професионално и стручно.

Члан 26.

  Запослени у школи дужни су да на посао долазе пристојног изгледа и одевени на начин прописан и за ученике.
Директор школе је дужан да наставника или другог запосленог који је дошао на посао неприлично обучен, или у душевном или психичком стању у ком није у стању да нормално и ваљано обавља своје послове, удаљи са посла док се не отклоне разлози удаљења.
Уколико запослени уочи да се наставник или други запослени налази под дејством алкохола или других опојних средстава, дужан је да одмах о томе обавести директора школе.
У случају из става 2. овог члана директор школе је дужан да предузме мере у складу са законом.

Члан 27.

  Запослени су дужни да користе опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе. Забрањено је њихово изношење из школе без одобрења директора.

Члан 28.

  Запосленима у школи забрањено је пушење не само у просторијама школе и дворишту, већ и у ближој околини школе.

 

V. Дежурство у школи

 Члан 29.

  Дежурство у школи спроводи се ради обезбеђења реда и тишине приликом уласка ученика у зграду школе и учионице, обезбеђења мира и тишине за време одмора, обезбеђења дисциплине приликом примања ужине у трпезарији школе, очувања имовине школе и ученика, очувања хигијене, повећања безбедности ученика, евидентирања уласка у школу лица које није запослено у школи и одвођења посетиоца на одговарајуће место, чиме се све доприноси поштовању кућног реда.

Члан 30.

  У школи дежурају дежурни наставници и ученици и запослени из реда помоћног особља.

Члан 31.

  Распоређивање наставника на дежурство у школи врши директор. Исти утврђује број дежурних наставника током дежурства, према местима где је неопходно дежурство, водећи рачуна о броју ученика пре и после подне у школи.
Дежурни наставници дежурају у две смене, за време одмора између два часа, у школској згради (у ходнику на приземљу, у ходнику на спрату, у трпезарији школе), спортској хали и у школском дворишту, према утврђеном распореду истакнутом на табли у зборници и огласној табли школе.
Дежурни наставници дужни су да дођу на посао 15 минута пре почетка наставе.
Дежурни наставници носе пластифицирану ознаку дежурства.
Дежурном наставнику треба да се обрате ученици који примете нарушавање кућног реда и ученици угрожени од стране других ученика.

Члан 32.

  Током дежурства међу дежурним наставницима, у свакој смени, један је водећи.
Водеће дежурне наставнике одређује директор.
У распоред дежурства, иза имена и презимена водећих дежурних наставника уписује се слово „водећи“.
Водећи дежурни наставник током дежурства дежурним наставницима одређује место дежурства.
По завршетку дежурства, водећи дежурни наставник у књигу дежурства у школи – у извештај дежурног наставника уписује датум, време и смену дежурства, попуњава рубрике дежурни наставници, дежурни ученици, запажања у току смене, и ставља свој потпис на место предвиђено за дежурног наставника.

Члан 33.

/Престао да важи/

Члан 34.

  Дежурство у портирници школе је посебан вид дежурства у школи.
Ово дежурство током васпитно-образовног рада у школи, у првој смени, обављају ученици 7. и 8. разреда, и то тако да у првом полугодишту дежурају ученици 8. разреда а у другом ученици 7. разреда.
Ученике на дежурство у портирници бирају њихове разредне старешине по утврђеном распореду (бирају се два ученика из једног одељења).
Дежурни ученици у портирници школе носе плаву траку на надлактици.

Дежурни ученици у портирници су у обавези:

  • да у школу дођу 15 минута пре почетка наставе и јаве се водећем дежурном наставнику;
  • да воде рачуна о распореду звоњења у случају нестанка струје;
  • да опомену посетиоце школе да се упишу у свеску дежурног ученика и да их одведу на одговарајуће место (свеска дежурног ученика је трајан документ школе и дежурни ученик је одговоран за њу);
  • да ученика, који је закаснио упуте на час а ученику који нема часове забране улаз у школу (изузев у случају невремена);
  • да опомену ученика који не оставља бицикл на за то одређено место а ученика који уноси ужину у школу да се придржава школских правила везаних за ужину;
  • да пазе на хигијену у школи (око школског улаза покупе папире).

У портирници и испред портирнице могу да буду само дежурни ученици.

Дежурство у портирници школе, у другој смени, обавља запослени из реда помоћног особља одређен од стране директора.

Члан 35.

  Обавезе дежурног ученика у одељењу (редара) су да припреми учионицу за следећи час, обавести наставника о одсуству ученика, чува предмете, књиге и прибор осталих ученика, као и имовину школе, обавести наставника  на почетку часа о оштећењу или нестанку имовине ученика или школе, у случају неовлашћеног уласка трећих лица у учионицу обавести дежурног наставника о томе.

Члан 36.

  Ученик чини лакшу повреду обавезе ученика ако у својству дежурног ученика школе не извршава обавезе које има и губи право на даље дежурство.

Члан 37.

  После 18,00 часова школа се закључава и потребно је да ученици испред школе сачекају наставника са којим имају час.
Дужност је помоћно-техничког особља да по завршетку рада провере водоводне, грејне и друге инсталације и погасе светла.

 

VI. Прелазне и завршне одредбе

Члан 38.

  За спровођење овог кућног реда одговоран је директор школе.

Ученици и родитељи упознаће се са одредбама овог кућног реда истицањем одредби које се односе на њихова права, обавезе и одговорности на улазним вратима школе, огласној табли за ученике и информисањем на часу одељенског старешине и на родитељском састанку.

Члан 39.

  Овај кућни ред ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 40.

  Ступањем на снагу овог кућног реда престају да важе правила о понашању у школи, донета од стране школског одбора школе на седници одржаној дана 08.12.2003. године.

 

Самостални члан Одлуке о измени и допуни Кућног реда
Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу

 

Члан 6.

Пречишћен текст измењеног и допуњеног Кућног реда Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу ступа на снагу осмог дана од објавЉивања на огласној табли школе.

 

 

Да је пречишћен текст кућног реда                                                                 ПРЕДСЕДНИЦА

објављен на огласној табли школе ____ године,                                              ШКОЛСКОГ ОДБОРА

тврди и оверава секретар школе                                                                      Вујачић Татиана

М. П.