Domový poriadok

Na osnovu Kućnog reda Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu broj 210 od 19.05.2008. godine i Odluke o izmeni dopuni Kućnog reda Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu donete na sednici školskog odbora dana 15. septembra 2016. godine,  Školski odbor istog dana donosi

KUĆNI RED

OSNOVNE ŠKOLE „JAN ČAJAK“ U BAČKOM PETROVCU
/PREČIŠĆEN TEKST/

I. Osnovne odredbe

Član 1.

 Kućni red Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu (u dalјem tekstu: škola) uređuje pravila ponašanja zaposlenih i učenika škole (u dalјem tekstu: kućni red).

Član 2.

 Primenom kućnog reda obezbeđuje se nesmetan rad, povećana bezbednost učenika, očuvanje imovine škole i učenika i opšta i radna disciplina, čime se doprinosi bolјem uspehu učenika i ugledu škole.

Član 3.

U školi je zabranjena primena nasilјa bilo koje vrste.
Zaposlenima i učenicima škole zabranjene su aktivnosti kojima se vrši diskriminacija drugih lica po osnovu rasne, nacionalne, polne, verske i socijalne pripadnosti.
U školi je zabranjeno političko delovanje i stranačko organizovanje.
U školi je zabranjeno delovanje i rad sekti.
U školu i školsko dvorište je zabranjeno unošenje oružja, eksplozivnih naprava, predmeta namenjenih za fizičko ugrožavanje drugih i opasnih supstanci.

Član 4.

 Zaposleni i učenici škole su u obavezi da se pridržavaju pravila utvrđenih ovim kućnim redom, u školi, prilikom javnih nastupa i u svakoj drugoj prilici.
Roditelјi ili staratelјi učenika (u dalјem tekstu: roditelјi) su dužni da se u komunikaciji sa učenicima i zaposlenima u školi ponašaju u skladu sa ovim kućnim redom.

Član 5.

 Zaposleni, učenici, njihovi roditelјi i druga lica dužni su da se ponašaju pre svega na način i u skladu sa Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika, za vreme ostavarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola.

II. Prava deteta i učenika,
Dužnost i odgovornost učenika

Član 6.

 Zaposleni u školi, u okviru svojih radnih obaveza, dužni su da obezbeđuju ostvarivanje prava deteta i učenika utvrđenih zakonom.

Član 7.

Direktor škole je u obavezi da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog kućnog reda obezbedi tehničke i organizacione uslove za

  • ostvarivanje prava iz člana 6. ovog kućnog reda;
  • neometanu mogućnost učenicima, roditelјima i zaposlenima u školi da stavlјaju primedbe na rad škole i zaposlenih i
  • tačno, blagovremeno i celovito informisanje roditelјa i učenika o njihovim pravima i obavezama.

Stručni saradnici u okviru svojih poslova vrše analizu stavlјenih primedbi, preduzimaju mere iz svoje nadležnosti i o učinjenom obaveštavaju direktora.

Član 8.

 Osim na način opisan u članu 7. ovog kućnog reda, ako smatra da mu je neko pravo uskraćeno ili ugroženo, učenik, odnosno njegov roditelј, može zatražiti zaštitu tog prava podnošenjem zahteva direktoru škole u skladu sa zakonom.

Član 9.

 Dužnosti učenika, teže i lakše povrede obaveza učenika, postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika i materijalna odgovornost učenika utvrđene su zakonom i statutom škole.

Član 10.

 Učenik je dužan da održava svoju ličnu higijenu i vodi brigu o svom izgledu. U školi i na drugim mestima gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad u obavezi je da bude čist, uredno i pristojno obučen.
Učenicima je zabranjena upotreba šminke i lakiranje noktiju.
Učenicima se zabranjuje dolazak u školu ili na druge školske aktivnosti u izrazito kratkim suknjama ili halјinama i garderobi u kojoj su otkrivena ramena, leđa, trbuh ili grudi.
Učenicima se zabranjuje dolazak u školu ili na druge školske aktivnosti u majicama ili košulјama bez rukava ili u kojima su učeniku otkrivena leđa ili stomak.
Ukoliko je učenik neuredan, ili neprikladno obučen, predmetni nastavnik će ga opomenuti, obavestiti odelјenskog starešinu, a odelјenski starešina roditelјe.

Član 11.

 Učenici su u obavezi da u školu dolaze 10 minuta pre početka nastave i u zgradu ulaze u redu i tišini, pod kontrolom dežurnog nastavnika. Pri ulasku u zgradu učenik koristi otirač za obuću.
Učenici koji u školu dolaze biciklom ostavlјaju ga na određenom mestu u dvorištu, obezbeđuju ga od krađe i ne mogu ga koristiti za vreme odmora između časova. Nije dozvolјeno ostavlјanje bicikla ispred glavnog ulaza u školsku zgradu i naslanjati ga na školsku ogradu. Za nestanak bicikla škola ne odgovara.
Učenici u učionicu, kabinet, radionicu ili drugi prostor gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad ulaze tek po odobrenju nastavnika ili saradnika u nastavi u redu i tišini i sedaju na svoja mesta.
Učenik ustajanjem pozdravlјa nastavnika i odrasle kada ulaze u učionicu i izlaze iz nje.
Tokom časa učenik je dužan da pažlјivo prati nastavu, ne šapuće, ponaša se po uputstvima nastavnika, za reč se javlјa isklјučivo podizanjem jedne ruke i može da govori tek ako mu to nastavnik odobri.
Učeniku je zabranjeno da na bilo koji način ometa nastavni čas i druge školske aktivnosti. Ako i posle opomene nastavnika učenik nastavi da ometa čas, nastavnik o tome pismeno obaveštava odelјenskog starešinu ili direktora škole, radi pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede obaveze učenika.
Učeniku je na času i na drugim školskim aktivnostima strogo zabranjeno korišćenje tehničkih i elektronskih naprava kao što su mobilni telefon, video kamera, diktafon, fotografski aparat, vokmen i slično. Pri ulasku u učionicu iskLjučenu navedenu napravu učenik je dužan da stavi u kutiju, koja se nalazi na stolu nastavnika. Po završetku časa učenik svoj elektronski uređaj uzima u prisustvu nastavnika.

Član 12.

  Učenicima je zabranjeno da u školu donose nakit, lične predmete, tehničku i elektronsku opremu i druge stvari velike vrednosti, osim ako je to dogovoreno sa nastavnikom. Ako učenik donese u školu navedene predmete bez dogovora sa nastavnikom, škola ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje predmeta.

Član 13.

  Učenik ne može da napusti čas ili drugu školsku aktivnost bez dozvole predmetnog nastavnika ili drugog zaposlenog koji izvodi školsku aktivnost.

Član 14.

  Učenik se obraća nastavnicima, drugim zaposlenima i drugim odraslim licima u školi sa vi, uz puno uvažavanje i poštovanje. Tokom razgovora ne drži ruke u džepovima.
Učenik je dužan da se pozdravi prilikom susreta sa nastavnicima i drugim odraslim licima u školi.

Član 15.

 Po završetku nastavnog časa ili druge školske aktivnosti, učenici napuštaju učionicu u miru i u tišini tek kada im to odobri prisutni nastavnik. Prilikom izlaska iz učionice, ukoliko sledeći čas imaju u drugoj učionici ili prostoru, učenici nose sa sobom svoje stvari, a učionicu ili drugi prostor ostavlјaju u urednom stanju.
Ako je u pitanju mali odmor između dva časa, učenici će pred učionicom u kojoj imaju sledeći čas, sačekati nastavnika u miru i tišini.
Ako je u pitanju odmor između dva časa čije trajanje dozvolјava izlazak iz zgrade škole (10 i više minuta), učenici odlažu svoje stvari ispred učionice u kojoj će imati čas i u miru i tišini u pratnji nastavnika izlaze iz zgrade u školsko dvorište.
Za vreme odmora učenicima je zabranjeno da napuštaju školsko dvorište.
U slučaju lošeg vremena, učenici za vreme odmora ostaju u velikom holu. Zabranjeno im je valјanje po podu, klizanje, trčanje u zgradi škole i drugo neprimereno ponašanje.

Član 16.

  Primanje užine vrši se u trpezariji škole, prema unapred utvrđenom rasporedu po grupama odnosno odelјenjima uz prisustvo dežurnog nastavnika i učenika. Zabranjeno je unošenje užine u hol škole. Ukoliko učenik ponese užinu od kuće obavezan je da užina u trpezariji škole sa svojim odelјenjem.

Član 17.

  Nađene tuđe stvari u školskom dvorištu, učionici i ostalim prostorijama škole učenici su dužni da odmah predaju dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je prisutan na času.
Nađene stvari se čuvaju na za to određenom mestu u školi, a zaposleni koga odredi direktor škole dužan je da ih pokaže učeniku, roditelјu ili staratelјu, zaposlenom ili drugom licu koje stvar traži. Ukoliko se konstatuje da je nađena stvar vlasništvo tog lica, zaduženi zaposleni mu je predaje, uz pribelešku u posebnoj svesci o stvari i vlasniku. Ako je vlasnik lice koje nije učenik, roditelј ili zaposleni u školi, zaduženi zaposleni upisuje osim imena i prezimena vlasnika, broj lične karte, adresu stanovanja i jedinstveni matični broj građana.

Član 18.

  Za vreme boravka u školskom dvorištu učenici su dužni da ne bacaju smeće van korpi za otpatke, da svojim ponašanjem ne ugrožavaju jedni druge, imovinu i stvari učenika ili imovinu škole i drugih lica i da se ponašaju na takav način da ne vrše lakše ili teže povrede obaveze učenika.
Po završetku nastave i ostalih dnevnih obaveza u školi, učenici ne mogu da se bez razloga zadržavaju u školskoj zgradi ili dvorištu.

Član 19.

  Obaveza svakog nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača u školi je da odmah, kada uoči, udalјi iz učionice ili drugog mesta gde se odvija obrazovno-vaspitni rad, učenika koji je pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava i sprovede ga u kancelariju stručnih saradnika ili sekretara škole, koji su dužni odmah da obaveste roditelјe učenika kako bi ga preuzeli i da o tome sačine službenu belešku radi pokretanja disciplinskog postupka protiv učenika. Ako je učenik u takvom stanju da mu preti opasnost po zdralјe ili život, stručni saradnik ili sekretar će prethodno nazvati hitnu pomoć radi ukazivanja medicinske pomoći učeniku.
Postupak iz 1. stava ovog člana dužan je da sprovede svako zaposleno lice u školi, ako uoči učenika u navedenom stanju u školskom dvorištu ili blizini škole.
Ukoliko se učenik protivi sprovođenju iz 1. i 2. stava ovog člana, zaposleni će hitno o tome obavestiti sekretara škole ili dežurnog nastavnika, radi preduzimanja mere udalјavanja učenika iz učionice ili drugog radnog prostora, eventualnog ukazivanja medicinske pomoći i hitnog obaveštavanja roditelјa.

 

III. Obaveze i dužnosti roditelјa

 Član 20.

  Učenik ili njegov roditelј dužan je da najkasnije u roku od osam dana od dana izostanka, odnosno od zadnjeg dana izostanka, ako izostanak traje dva ili više uzastopnih dana, opravda izostanak sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada.
U slučaju neopravdanog kašnjenja u izvršenju obaveze iz stava 1. ovog člana, izostanak sa nastave i drugog oblika obrazovno-vaspitnog rada smatra se neopravdanim.
Neopravdano kašnjenje učenika na čas kraće od 10 minuta, predmetni nastavnik upisuje u napomenu, a duže od toga u rubriku za izostanke sa časa.

Član 21.

  Roditelј učenika je u obavezi da se redovno informiše o ponašanju i postignutom uspehu učenika, prisustvuje roditelјskim sastancima i da sarađuje sa predmetnim nastavnicima, odelјenskim starešinom i stručnom službom škole.
Uslove za ispunjavanje obaveza iz stava 1. ovog člana obezbeđuje škola na takav način što utvrđuje raspored prijema roditelјa od strane nastavnika, odelјenskog starešine i stručne službe i o tome obaveštava roditelјe u skladu sa zakonom i statutom škole.

Član 22.

  U cilјu primene mera za postizanje bolјeg uspeha učenika u učenju i vladanju, roditelј je dužan da daje tačne i istinite podatke o socijalnom, materijalnom i porodičnom stanju učenika i omogući uvid u ovo odelјenskom starešini i stručnoj službi škole.
Radi ostvarivanja svojih zakonom zagarantovanih prava na školovanje učenika, roditelј je dužan da školi da tačne, predizne i istinite informacije koje škola službeno traži u vršenju svoje delatnosti.
Obaveza roditelјa je da školi da tačne i istinite podatke o zdravstvenom stanju svog deteta.

Član 23.

  Ako roditelј uskrati ili da lažne podatke iz člana 22. ovog kućnog reda, stručna služba škole obaveštava nadležni organ za brigu o deci radi utvrđivanja stvarnog stanja i preduzimanja eventualnih mera u cilјu zaštite interesa i prava deteta i učenika.

Član 24.

  Ako stručna služba škole u saradnji sa odelјenskim starešinom oceni da su učeniku od strane roditelјa uskraćena prava deteta koja se ostvaruju u porodici obavestiće o tome centar za socijalni rad.
Ako odelјenski starešina ili drugi nastavnik ili zaposleni u školi dođe do saznanja da se nad učenikom vrši nasilјe u porodici ili u sredini u kojoj živi, dužan je da odmah o svojim saznanjima obavesti stručnu službu škole, a ona centar za socijalni rad i nadležnu službu policije.

 

IV. Ponašanje nastavnika i drugih zaposlenih

 Član 25.

  U komunikaciji sa učenicima, roditelјima, drugim zaposlenima i drugim licima, zaposleni u školi mora da se ponaša uz puno uvažavanje i poštovanje ličnosti, profesionalno i stručno.

Član 26.

  Zaposleni u školi dužni su da na posao dolaze pristojnog izgleda i odeveni na način propisan i za učenike.
Direktor škole je dužan da nastavnika ili drugog zaposlenog koji je došao na posao neprilično obučen, ili u duševnom ili psihičkom stanju u kom nije u stanju da normalno i valјano obavlјa svoje poslove, udalјi sa posla dok se ne otklone razlozi udalјenja.
Ukoliko zaposleni uoči da se nastavnik ili drugi zaposleni nalazi pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, dužan je da odmah o tome obavesti direktora škole.
U slučaju iz stava 2. ovog člana direktor škole je dužan da preduzme mere u skladu sa zakonom.

Član 27.

  Zaposleni su dužni da koriste opremu i inventar škole, kao i ostali potrošni materijal samo u službene svrhe. Zabranjeno je njihovo iznošenje iz škole bez odobrenja direktora.

Član 28.

  Zaposlenima u školi zabranjeno je pušenje ne samo u prostorijama škole i dvorištu, već i u bližoj okolini škole.

IV Dežurstvo u školi

 Član 29.

  Dežurstvo u školi sprovodi se radi obezbeđenja reda i tišine prilikom ulaska učenika u zgradu škole i učionice, obezbeđenja mira i tišine za vreme odmora, obezbeđenja discipline prilikom primanja užine u trpezariji škole, očuvanja imovine škole i učenika, očuvanja higijene, povećanja bezbednosti učenika, evidentiranja ulaska u školu lica koje nije zaposleno u školi i odvođenja posetioca na odgovarajuće mesto, čime se sve doprinosi poštovanju kućnog reda.

Član 30.

  U školi dežuraju dežurni nastavnici i učenici i zaposleni iz reda pomoćnog osoblјa.

Član 31.

  Raspoređivanje nastavnika na dežurstvo u školi vrši direktor. Isti utvrđuje broj dežurnih nastavnika tokom dežurstva, prema mestima gde je neophodno dežurstvo, vodeći računa o broju učenika pre i posle podne u školi.
Dežurni nastavnici dežuraju u dve smene, za vreme odmora između dva časa, u školskoj zgradi (u hodniku na prizemlјu, u hodniku na spratu, u trpezariji škole), sportskoj hali i u školskom dvorištu, prema utvrđenom rasporedu istaknutom na tabli u zbornici i oglasnoj tabli škole.
Dežurni nastavnici dužni su da dođu na posao 15 minuta pre početka nastave.
Dežurni nastavnici nose plastificiranu oznaku dežurstva.
Dežurnom nastavniku treba da se obrate učenici koji primete narušavanje kućnog reda i učenici ugroženi od strane drugih učenika.

Član 32.

  Tokom dežurstva među dežurnim nastavnicima, u svakoj smeni, jedan je vodeći.
Vodeće dežurne nastavnike određuje direktor.
U raspored dežurstva, iza imena i prezimena vodećih dežurnih nastavnika upisuje se slovo „vodeći“.
Vodeći dežurni nastavnik tokom dežurstva dežurnim nastavnicima određuje mesto dežurstva.
Po završetku dežurstva, vodeći dežurni nastavnik u knjigu dežurstva u školi – u izveštaj dežurnog nastavnika upisuje datum, vreme i smenu dežurstva, popunjava rubrike dežurni nastavnici, dežurni učenici, zapažanja u toku smene, i stavlјa svoj potpis na mesto predviđeno za dežurnog nastavnika.

Član 33.

/Prestao da važi/

Član 34.

  Dežurstvo u portirnici škole je poseban vid dežurstva u školi.
Ovo dežurstvo tokom vaspitno-obrazovnog rada u školi, u prvoj smeni, obavlјaju učenici 7. i 8. razreda, i to tako da u prvom polugodištu dežuraju učenici 8. razreda a u drugom učenici 7. razreda.
Učenike na dežurstvo u portirnici biraju njihove razredne starešine po utvrđenom rasporedu (biraju se dva učenika iz jednog odelјenja).
Dežurni učenici u portirnici škole nose plavu traku na nadlaktici.

Dežurni učenici u portirnici su u obavezi:

  • da u školu dođu 15 minuta pre početka nastave i jave se vodećem dežurnom nastavniku;
  • da vode računa o rasporedu zvonjenja u slučaju nestanka struje;
  • da opomenu posetioce škole da se upišu u svesku dežurnog učenika i da ih odvedu na odgovarajuće mesto (sveska dežurnog učenika je trajan dokument škole i dežurni učenik je odgovoran za nju);
  • da učenika, koji je zakasnio upute na čas a učeniku koji nema časove zabrane ulaz u školu (izuzev u slučaju nevremena);
  • da opomenu učenika koji ne ostavlјa bicikl na za to određeno mesto a učenika koji unosi užinu u školu da se pridržava školskih pravila vezanih za užinu;
  • da paze na higijenu u školi (oko školskog ulaza pokupe papire).

U portirnici i ispred portirnice mogu da budu samo dežurni učenici.

Dežurstvo u portirnici škole, u drugoj smeni, obavlјa zaposleni iz reda pomoćnog osoblјa određen od strane direktora.

Član 35.

  Obaveze dežurnog učenika u odelјenju (redara) su da pripremi učionicu za sledeći čas, obavesti nastavnika o odsustvu učenika, čuva predmete, knjige i pribor ostalih učenika, kao i imovinu škole, obavesti nastavnika  na početku časa o oštećenju ili nestanku imovine učenika ili škole, u slučaju neovlašćenog ulaska trećih lica u učionicu obavesti dežurnog nastavnika o tome.

Član 36.

  Učenik čini lakšu povredu obaveze učenika ako u svojstvu dežurnog učenika škole ne izvršava obaveze koje ima i gubi pravo na dalјe dežurstvo.

Član 37.

  Posle 18,00 časova škola se zaklјučava i potrebno je da učenici ispred škole sačekaju nastavnika sa kojim imaju čas.
Dužnost je pomoćno-tehničkog osoblјa da po završetku rada provere vodovodne, grejne i druge instalacije i pogase svetla.

 

V. Prelazne i završne odredbe

Član 38.

  Za sprovođenje ovog kućnog reda odgovoran je direktor škole.

Učenici i roditelјi upoznaće se sa odredbama ovog kućnog reda isticanjem odredbi koje se odnose na njihova prava, obaveze i odgovornosti na ulaznim vratima škole, oglasnoj tabli za učenike i informisanjem na času odelјenskog starešine i na roditelјskom sastanku.

Član 39.

  Ovaj kućni red stupa na snagu 8 dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli škole.

Član 40.

  Stupanjem na snagu ovog kućnog reda prestaju da važe pravila o ponašanju u školi, doneta od strane školskog odbora škole na sednici održanoj dana 08.12.2003. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni Kućnog reda
Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu

 

Član 6.

Prečišćen tekst izmenjenog i dopunjenog Kućnog reda Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu stupa na snagu osmog dana od objavLjivanja na oglasnoj tabli škole.

 

 

Da je prečišćen tekst kućnog reda                                                                 PREDSEDNICA

objavlјen na oglasnoj tabli škole ____ godine,                                              ŠKOLSKOG ODBORA

tvrdi i overava sekretar škole                                                                      Vujačić Tatiana

  1. P.