Dokumenty

04.04.2024.

pdfPokyny pre besplatné učebnice


27.03.2024.

pdfOdluka o izboru udžbenika za drugi i šesti razred


20.02.2024.

pdfPostupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima


pdfIzmenjen pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje


 

12.02.2024.

pdfPRAVILNIK o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju


 

09.02.2024.

pdfPravilnik o odgovornosti učenika


pdfPravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih


 

26.01.2024.

pdfPravilnik za upotrebu mobilnog telefona


pdfOdluka o izmenama i dopunama pravila ponašanja u školi /kućnog reda/


pdfOdluka o izmenama i dopunama pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika


 

14.12.2023.

pdfŠtatút Základnej školy Ján Čajak


21.09.2023.

pdfPravila ponašanja u školi – kućni red


20.09.2023.

pdfStručno uputstvo za prepoznavanje, podršku i praćenje obrazovanja i vaspitanja učenika/ca sa izuzetnim/posebnim sposobnostima


19.09.2023.

pdfIzveštaj o radu direktora i izveštaj o radu škole tokom školske 2022/2023. godine

pdfGodišnji izveštaj plana rada za školsku 2022/2023. godinu

pdfGodišnji plan rada školske 2023/2024. godine


04.04.2023.

pdfPravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje


24.03.2023.

pdfOdluka o izboru udžbenika za prvi i peti razred 2023

pdfOdluka o izmeni i dopuni odluke o izboru udžbenika za treći i sedmi razred 2023

pdfOdluka o izmeni i dopuni odluke o izboru udžbenika za četvrti i osmi razred 2023


24.03.2023.

pdfPravilnik o merama načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika 2023


11.01.2023.

pdfŠtatút Základnej školy Ján Čajak


04.10.2022.

pdfPRAVILNIK o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju


28.09.2022.

pdfŠtatút Základnej školy Ján Čajak

pdfRokovací poriadok rady rodičov Z.Š. Ján Čajak


22.09.2022.

pdfSpráva riaditeľa o práci školy na školský rok 2021/2022

pdfSpráva o vykonávaní ročného plánu práce školy pre 2021/2022

pdfInformatár o práce školy nachádza sa v archíve školy.

pdfRočný plán práce na školský rok 2022/2023


17.03.2022.

pdfPravidlá o zápise na stredné školy

 


17.03.2022.

pdfPrihláška na zápis do prvej triedy

 


18.02.2022.

pdfSpráva o práci riaditeľa a správa o práci školy za I. polrok 2022.

 


Ročný plán práce

 

Ročný plán práce na školský rok 2021/2022

Správa o vykonávaní ročného plánu práce školy pre 2020/2021

Správa riaditeľa o práci školy na školský rok 2020/2021

 


Oznámenie

pdfPríhovor ministra 1. september 2021Zápis na stredné školy na školský rok 2021/2022.r

 

pdfTabuľková ukážka súbehu na zápis žiakov do prvého ročníka strednej školy v Srbsku na školský 2021/22 rok

pdfKalendár aktivít na vykonávanie záverečnej skúšky na konci základného vzdelávania na školský rok 2020/2021, prijímacia skúška a zápis žiakov na stredné školy na školský rok 2021/2022.


Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022 godini

pdfPrilog 1. Indikatori i granične vrednosti

pdfPrilog 2. Preporuke za početak obrazovno-vaspitnog rada

 Používanie športovej haly

 

pdfŽiadosť o použitie

Formulár Z – Zmluva o nájme školských priestorov

Formulár ZR

COVID odporúčaniaUčebnice

 

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre výučbu v slovenskom a srbskom jazyku – prvý a piaty ročník (na 4 roky od 1. apríla 2019)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre vyučovanie v slovenskom a srbskom jazyku – druhý a šiesty ročník (na 1 rok od 07.06.2019.)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre vyučovanie v slovenskom a srbskom jazyku – druhý a šiesty ročník (na 4 roky od 29.05.2020.)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre vyučovanie v slovenskom a srbskom jazyku – tretí a siedmy ročník (na 1 rok od 29.05.2020.)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre vyučovanie v srbskom jazyku – druhý a šiesty ročník (na 4 roky od 07.05.2020.)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre výučbu v srbskom jazyku – tretí a siedmy ročník (na 1 rok od 07.05.2020.)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre vyučovanie v srbskom jazyku – tretí a siedmy ročník (na 4 roky od 19. marca 2021)

Rozhodnutie o výbere učebníc – Učebnice pre vyučovanie v srbskom jazyku – štvrtý a ôsmy ročník (na 1 rok od 19. marca 2021)

Rozhodnutie o výbere učebníc pre tretí a siedmy ročník – 04.04.2022

Rozhodnutie o výbere učebníc pre štvrtý a ôsmy ročník – 04.04.2022

Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o výbere učebníc pre druhý a šiesty ročník – 04.04.2022

Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o výbere učebníc pre druhý ročník – 04.04.2022


 

Kalendár súťaží a prehliadok žiakov základných škôl na školský rok 2020/2021. rokRočný plán práce

 

Ročný plán práce na školský rok 2020/2021

Správa o vykonávaní ročného plánu práce školy pre 2019/2020

Zápisnica o prijatí plánov


Správa riaditeľa o práci a práci školy v prvom polroku školského roka 2020/2021.


Správa o vykonanom sebahodnotení v školskom roku 2019/2020


Plán implementácie preventívnych opatrení ovplyvňujúcich bezpečnosť a zdravie zamestnancov a používateľov služieb súvisiacich s prevenciou šírenia infekčnej choroby COVID-19 spôsobenej vírusom SARS-COV-2


Domový poriadok Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci


Pravidlá o postupe interného upozorňovania


Plán tried


Pokyn o opatreniach na ochranu zdravia študentov a zamestnancov pre základné a stredné školy


Pravidlá týkajúce sa protokolu opatrení v inštitúcii v reakcii na násilie, týranie a zanedbávanie


Pravidlá o hodnotení žiakov v základnom vzdelávaní a výchove


Pravidlá o podrobných pokynoch na určenie práva na individuálny vzdelávací plán, jeho uplatňovanie a hodnotenie


Pravidlá organizácie a systematizácie práce


Pravidlá pre hodnotenie žiakov v základnom vzdelávaní a výchove


Plán rozvoja inštitúcie pre obdobie 2019-2024


Školský program pre Základnú školu Jána Čajaka od školského roku 2020/2021 – do 2023/2024


Rokovací poriadok školskej rady


Rokovací poriadok rady rodičov


Rokovací poriadok žiackého parlamentu


Štatút školy


Zákon o základnom vzdelávaní


Zákon o základoch vzdelávacieho systému


 

Skoršie dokumenty na starej webovej stránky