Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања.

У школској 2023/2024. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 17, 18. и 19. jуна 2024. године. Ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања за ученике који су редовно завршили основну школу. Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно Словачки језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Овим нивоима описују се захтеви различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставних ка сложеним.

Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно словачког језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту. Ученик по основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.

Након обављеног испита сматра се да је ученик завршио основну школу и стекао право уписа у средњу школу.

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Kalendar-aktivnosti-zavrsni-ispit_2022_2023-i-upis-u-srednju-skolu-2022-2023.pdf