Všetci žiaci sú povinní konať záverečnú skúšku na konci ôsmeho ročníka základného vzdelávania.

V školskom roku 2022/2023 sa záverečná skúška koná v dňoch 21., 22. a 23. júna 2023. Žiaci, ktorí z opodstatnených dôvodov nevykonajú záverečnú skúšku v júnovom termíne, môžu vykonať záverečnú skúšku v augustovom termíne s rovnakým postupom ako v júnovom termíne.

Testy na záverečnej skúške obsahujú úlohy, ktoré preverujú plnenie vzdelávacích štandardov na ukončenie povinného vzdelávania základnej školy u žiakov. Žiaci absolvujú záverečnú skúšku riešením úloh v troch testoch: z predmetu slovenský jazyk a literatúra/srbský jazyk a literatúra, z predmetu matematika a z jedného z piatich predmetov, ktoré si žiak vyberie zo zoznamu vyučovacích predmetov: biológia, zemepis, dejepis, fyzika a chémia.

Záverečné testy obsahujú úlohy, ktoré kontrolujú dosiahnutie vzdelávacích štandardov definovaných v troch úrovniach prospechu – základná, stredne pokročilá a pokročilá. Tieto úrovne popisujú požiadavky rôznej náročnosti, kognitívnej zložitosti a rozsahu vedomostí, od jednoduchých po zložité.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry/srbského jazyka a literatúry môže žiak dosiahnuť maximálne 14 bodov, za test z matematiky 14 bodov a za tretí test 12 bodov.

Na základe všeobecného úspechu môže žiak dosiahnuť maximálne 60 bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať na základe všeobecného úspechu a úspechu na záverečnej skúške, je 100 bodov.

Po vykonaní skúšky sa považuje, že žiak má ukončenú základnú školu a získal právo zapísať sa na strednú školu.

Kalendár aktivít na záverečnú skúšku nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Kalendar-aktivnosti-zavrsni-ispit_2022_2023-i-upis-u-srednju-skolu-2022-2023.pdf